Die doelstellings van die Federasie is om die volgende dissiplines binne die Federasie
korrek te administreer, te bestuur, te beoefen en te beheer en gereelde kompetisies
aan te bied op Provinsiale en Nasionale vlak, te wete:

 

Jag wat bestaan uit die volgende afdelings:

 • Geweerjag
 • Haelgeweerjag
 • Boogjag
 • Handwapenjag

 

Baansport wat bestaan uit die volgende afdelings:

 • Grootgeweer
 • Kleingeweer
 • Haelgeweer
 • Handwapen
 • Boogskiet
 • Swartkruit
 • Luggeweer

 

 1. Om die beginsels van amateurjag, amateurskyfskiet en amateursport te onderskryf en om jag en skyfskiet as ‘n bona fide sportsoort te beoefen en jag-en skietvaardighede van lede te verbeter.
 2. Om deur voortgesette sinvolle opleiding die veilige hantering van vuurwapens onder lede te kweek en te bevorder.
 3. Om ‘n deurlopende positiewe bydrae te lewer tot natuurbewaring, om in diepe erkentlikheid teenoor die Skepper, die natuur en alles daarin te respekteer en te waardeer.
 4. Om ‘n jaarlikse kompetisie in albei die dissiplines met hul verskillende afdelings wat aangebied word, te reël en te organiseer. Sodanige kompetisie sal bekend staan as die S.A. Kampioenskappe.
 5. Om vir albei dissiplines met hul verskillende afdelings, ‘n nasionale span te kan kies na afloop van die S.A. Kampioenskappe
 6. Om Nasionale kleure aan kwalifiserende lede te kan toeken na afloop van die S.A. Kampioenskappe.
 7. Om internasionale kompetisies vir verkose nasionale spanne te reël , te beheer en aan te bied.
 8. Om toe te sien dat etiese jagkodes en respek vir die natuur te alle tye gehandhaaf word.
 9. Om toe te sien dat jag- en skyfskiet kompetisiereëls opgestel en korrek toegepas en gehandhaaf word.
 10. Om ‘n volledige rekordlys by te hou van alle jag- en baansportkompetisies.
 11. Om ‘n Nasionale webtuiste te skep, te handhaaf as amptelike kommunikasie en inligtingsnetwerk vir lede, toe te sien dat die webtuiste van die Federasie van tyd tot tyd opgedateer, funksioneel, gebruikersvriendelik en toeganklik bly vir alle lede, wat ook internasionaal toeganklik sal wees.
 12. Om heraldiese evaluering en beginsels toe te pas wat betref kentekens en kleure van die Federasie met sy onderskeie provinsies.
 13. Om die inkomste, eiendom en bates van die Federasie wat uit enige bron mag voortkom te gebruik en te bestuur om sodoende die belange en doelstellings van die Federasie te bevorder, te handhaaf en te bereik in belang van al die lede.
 14. Om die natuur en alle natuurlike hulpbronne in die omgewing waar die sport in al sy dissiplines beoefen word, volhoubaar te gebruik, te beskerm en te bewaar vir die nageslag.
 15. Om fiskale en finansiële dissipline toe te pas en behoorlike rekenskap te kan gee van alle finansiële transaksies.
 16. Om toe te sien dat alle lede-provinsies gesonde administratiewe en finansiële bestuur toepas in belang van al die lede deur gelyke behandeling en bystand waar en indien nodig.
 17. Om ‘n nasionale eie tydskrif of amptelike nuusbdrief vir en namens die lede op die been te bring as gemeenskaplike kommunikasiemiddel met en tussen lede en dit te versprei onder die lede.
 18. Om jaarliks ‘n Algemene Jaarvergadering te hou vir alle lede.
 19. Om ‘n positiewe beeld van die jagter en sportskut uit te bou en te vestig.
 20. Verantwoordelike vuurwapeneienaarskap te ontwikkel en te bevorder.
 21. Om met Owerheidsinstansies te skakel en deel te neem in forums en besluitnemings prosesse om die belange van lede te bevorder.
 22. Om die Federasie internasionaal te vestig en uit te brei en om ‘n internasionale grondwet te skep en te handhaaf.
 23. Om ‘n Nasionale uitvoerende bestuur op die been te bring, wat die Federasie en sy lede-provinsies bestuur deur die toepassing van hierdie grondwet en deur die neem van besluite en uitvaardiging van reëls en waar nodig die toepassing van tug van tyd tot tyd om die Federasie en al sy dissiplines effektief en in belang van al sy lede op ‘n A-politiese wyse te bestuur.